АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ АЖИЛТНУУДЫН АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

2014-10-23 16:35
 ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ж.Жаргалсайхан

1. ИТХ-ын ажлын албыг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, ИТХ-ын үйл ажиллагааг тасралтгүй, үр дүнтэй явуулах нөхцөл, бололцоог бүрдүүлж ажиллах
2. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн хурлын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулах, гарсан шийдвэрийн биелэлтэнд хяналт тавих
3. Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд ажлын удирдамж, чиглэл гаргаж өгөх
4. Хуралдаан, хуралд оруулах асуудал, гарах шийдвэрийн төслийг холбогдох газар, байгууллага, хүмүүсээр цаг хугацаанд нь бэлдүүлэх
5. Хуулийн төсөл, төр, нийгмийн амьдралын тулгамдсан чухал асуудлыг иргэдээр хэлэлцүүлэх, санал асуулга явуулах, нэгтгэж дүгнэх, холбогдох байгууллагуудад асуудал тавьж шийдвэрлүүлэх, Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах
6. Аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн явц, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, мэдээлэл боловсруулан холбогдох алба, агентлагуудад мэдэгдэж байх
7. Цагаатгалын комиссын дотоод ажлыг хэрэгжүүлэх
8. Аймаг сумдын ИТХ-ын төлөөлөгчид, ажлын албаны ажилтнууд болон хуулиар хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх хүмүүсийн материалыг хүлээн авах, бүртгэх, хянах, тайлагнах эрх бүхий албан тушаалтны үүргийг хүлээн ажиллах
9. Аймгийн ИТХ-ын төсвийг УИХ-ын 2010 оны 10-р сарын 29-ний өдрийн МУЗЗНДНТУТ хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3-р зүйлийн дагуу захиран зарцуулах
10. Сумдын НӨУЁ-ы байгууллага, хурлын ажилтнууд, төлөөлөгчдөд мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, хурлын байгууллагын ажилтнуудыг чадваржуулах ажлыг тогтмол зохион байгуулах
11. Хурлын ажилтнуудтай үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хийж биелэлтэнд хяналт тавин ажиллах, хагас болон бүтэн жилээр ажилтан тус бүрийн тайланг сонсож гэрээг дүгнэх.


    Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хяналт, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Н.Буянтогтох

   1. Албаны ажилтнуудын сар, улирлын ажлын төлөвлөгөөг хийлгэн хянаж гүйцэтгэлийг хангуулах
   2. Хурлын байгууллага болон хурлын тогтоол шийдвэр биелүүлэх байгууллага, албан тушаалтны үйл                 ажиллагаанд тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар хяналт, шалгалт хийж үр дүнг              ИТХ-       ын тэргүүлэгчдэд улирал бүр танилцуулах
   3. Хурал, Засаг даргын тамгын газрын хоорондын ажлын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг хангах
   4. ИТХ-ын ажлын албаны бүтэц, бүрэлдэхүүний болон хурлын төлөөлөгчдийн мэдээллийн самбар,                     танилцуулга, веб сайтын баяжилтыг тухай бүрт нь шинэчлэх ажлыг хариуцаж ажилтнуудаар                            гүйцэтгүүлэх
   5. Хурал болон тэргүүлэгчдэд шаардлагатай төрөл бүрийн судалгаанууудыг гаргаж тэднийг мэдээллээр            хангах
   6. Тэргүүлэгчдийн жил, улирлын ажлын төлөвлөгөөтэй танилцаж биелэлтэнд хяналт тавих
   7. Хурлаас гаргадаг мэдээ, тайлангуудыг цаг хугацаанд нь үнэн зөв гаргуулж холбогдох байгууллага албан        тушаалтанд хүргүүлэх
  8. Иргэний танхимын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, өдөр тутмын удирдлагаар ханган, 7 хоног бүрээр хэлэлцүүлэг төлөвлөн зохион байгуулах, ажлын үр дүн, иргэдийн санал хүсэлтийг ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралд сард 2 удаа танилцуулж, шаардлагатай асуудлаар тогтоол гаргуулж шийдвэрлүүлэх
9. Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай байнгын холбоотой ажиллаж тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудтай хамтран зохион байгуулах
10. Албаны ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээний биелэлтэнд хяналт тавьж хэрэгжилтийг хангуулах , ажил хэргийн зөвөлгөө өгөх, сар улирал бүр үнэлгээ хийх.


     Дотоод ажил хариуцсан хурлын ажилтан Я.Эрдэнэхүү

   1. Хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангах, гарсан шийдвэрийн биелэлтэнд хяналт тавих
   2. Ээлжит болон ээлжит бус хуралдааны төлөвлөгөө, хурлын бэлтгэл ажлын бичиг баримтыг бүрдүүлж хурлын          үйл ажиллагааны хэвийн нөхцлийг хангах
   3. Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн жил, улирлын тайланг авч мэдээлэл бэлтгэн нэгтгэж Тэргүүлэгчдэд                      танилцуулах
   4. ИТХ-н ажлын албаны жилийн ажлын төлөвлөгөөг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, ажлын албаны            ажилтнуудын саналыг авсны үндсэн дээр боловсруулж хянуулан ИТХ-ын тэргүүлэгчдээр батлуулах.
   5. Төрийн дээд шагналын тодорхойлолттой холбогдолтой материалыг бүрдүүлж хуралд оруулах, гарсан                    шийдвэрийг албажуулан, материалын хамт дараагийн шатны эрх бүхий байгууллагад шинэчлэгдсэн                      программаар илгээх
   6. Тэргүүлэгчдийн хуралдааны тэмдэглэлийг хөтөлнө
   7. Хурлын тэмдэглэлийг тухай бүрт нь албажуулан бичиг хэргийн ажилтанд хүлээгэн өгч байх.
   8. Хурлаас гаргадаг мэдээ тайлангуудыг хугацаанд нь гаргаж явуулах
   9. ИТХ, түүний тэргүүлэгчдээс тухайн жилд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг холбогдох газруудын саналыг           авсны үндсэн дээр төлөвлөж тэргүүлэгчдийн хуралд оруулан батлуулах, мөн сар бүр хийсэн ажлын мэдээ            тайланг гаргаж Монгол улсын Засгийн газарт явуулж байх
  10. Аймаг сумдын ИТХ-ын төлөөлөгчид, ажлын албаны ажилтнууд болон хуулиар хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх хүмүүсийн материалыг хүлээн авах, бүртгэх ажилд тусалж, шаардлагатай үед эрх бүхий албан тушаалтныг орлон ажиллах     Орон нутаг хариуцсан хурлын ажилтан Ц.Оюунцэцэг

  1. Хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангахад хамтран оролцож, гарсан шийдвэрийг орон нутагт       шуурхай хүргэж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

   2. Сумдын хурлын жил, улирлын тайланг авч нэгтгэн мэдээлэл бэлтгэж тэргүүлэгчдэд танилцуулах
   3. Аймгийн ИТХ-ын хуралдааны танхимыг бэлдэх, дотоод зохион байгуулалтыг хариуцах, хуралдааны албан             тэмдэглэл хөтлөх
   4. Сумдын ИТХ-ын үйл ажиллагаанд ажил төрлийн зөвлөмж , чиглэл өгөх, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, тамгын         газраас ажиллах мониторингийн ажлын хэсэгт ажиллах
   5. Аймаг, сумдын ИТХ-ын төлөөлөгч, сумын хурлын дарга, ажилтнуудад сургалт явуулах ажлыг зохион                      байгуулж сургалтын хөтөлбөр, удирдамж гаргах, хүргүүлэх
   6. Алдарт эхийн одонгийн холбогдолтой материалыг бүрдүүлж хуралд оруулах, гарсан шийдвэрийг албажуулан,        материалын хамт дараагийн шатны эрх бүхий байгууллагад илгээх.
   7. Алдарт эхийн одонд тодорхойлогдсон эхчүүдийн материалыг дэвтэрлэж архивлах.
   8. Сумдын ИТХ-д явуулах бичиг, албан тоотыг төлөвлөж хянуулан цаг хугацаанд нь явуулах, хариуг авах, албан бичигт заасан үүрэг, даалгавар, хэрэгжүүлэх ажлуудын биелэлтэнд хяналт тавьж гүйцэтгэлийг шуурхай хангуулах
9. ИТХ-ын бүх бичиг баримтыг жилийн эцэст нэгтгэн үдэж архивт өгөхөд бэлэн болгох     ГХУСАЗСЗ-ийн ажил хариуцсан хурлын ажилтан Г.Жаргалсайхан

   1. Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг ИТХ-ын өмнөөс хариуцаж хуулийн зөвлөхийн              үүрэг гүйцэтгэнэ.
   2. ГХУСАЗСЗ-ийн ажлыг өдөр тутам хийж гүйцэтгэх, тухайн жилд батлагдсан төсвийн зарцуулалтын тайланг             гаргах
   3. ГХУСАЗСЗ-ийн ажлын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах, хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангах, хууль                     сахиулах байгууллагуудын ГХУС талаар зохиосон ажлын тайланг гаргуулан нэгтгэж холбогдох дээд                       байгууллагад явуулах
   4. Сумдын ГХУСАЗСЗ-ийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавих, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, гэмт            хэргийн шалтгаан, нөхцөл, хор холбогдлын талаар олон нийтэд таниулах
   5. Сумдын ГХУС зөвлөлийн гишүүдэд сургалт явуулах, зохицуулах зөвлөлийн гишүүдийг үнэмлэхжүүлэх
   6. Насанд хүрээгүй иргэд, гэмт хэрэг, хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх талаар боловсролын болон хүүхдийн       байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, сургуулиуд дээр хүүхдийн сайн дурын байгууллага ажиллуулах талаар         санаачлага гарган ажиллах
  7. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран байнга зохион байгуулж Иргэний танхимд тодорхой сэдвээр 2 долоо хоног тутам хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байх
8. Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдааны танхимыг бэлдэх, дотоод зохион байгуулалтыг хариуцах, хуралдааны албан тэмдэглэл хөтлөх
9. Аймгийн ИТХ-д иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч холбогдох газарт уламжлах, шийдвэрлүүлэх, хариу өгөх
10. Иргэний нийгмийн байгууллагуудын санал хүсэлтийг хүлээн авч, тухайн байгууллагуудтай хамтран ажиллах     Иргэний танхим, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан хурлын ажилтан А.Лхагва-Очир

  1. “Иргэний танхим”-ын үйл ажиллагааг батлагдсан журмын дагуу зохион байгуулж, үйл ажиллагааг                            тогтмолжуулах.
  2. Иргэний танхимын өрөө тасалгааг тохижуулж иргэдийг хүлээн авах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх
  3. Иргэний танхимд иргэдэд хэрэгцээ шаардлага бүхий бүх төрлийн мэдээллийг мэдээллийн самбар болон               бусад хэлбэрээр тухай бүрд нь байрлуулж, иргэд хөдөлмөрчдийг мэдээллээр тасралтгүй хангах.
  4. ИТХ-ын болон төлөөлөгч, тэргүүлэгчдийн ажлын талаар орон нутгийн болон бусад хэвлэл мэдээллийн                   хэрэгсэл, “Нутгийн удирдлага” сэтгүүлд мэдээлэл бэлтгэн явуулах
  5. Байгууллага, иргэдийн төлөөллийг хүлээн авах цагийн хуваарь гаргаж хурлын дарга болон ажилтнуудаар              мэдээлэл өгүүлэх, санал солилцох ажлыг 7 хоног бүр зохион байгуулж үр дүнг мэдээлж байх
 6. Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай байнга хамтран ажиллаж тэдний төлөөллийг Иргэний танхимд цагийн              хуваарь гарган суулгаж ИНБ-ын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх
7. Иргэдээс ирүүлж буй санал хүсэлт, санаачлагуудыг чиглэл чиглэлээр нь эрэмбэлэн ялгаж ИТХ-ын ажлын алба болон бусад холбогдох байгууллагуудад шуурхай хүргэх
8. Бусад аймаг хотуудын Иргэний танхим, хурлын болон ИНБ-тай холбоо тогтоож тэдний арга туршлагаас суралцах, нэвтрүүлэх
9. Цаг үеийн бусад ажилд идэвхитэй оролцох


     Мэдээлэл сүлжээ, хүний нөөцийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэтуяа

   1. Байгууллагын дотоод сүлжээ, техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, байнгын ажиллагааг хангаж эвдрэл             гэмтлийг шуурхай засаж, ажил явуулах байнгын нөхцөл болоцоог хангах
   2. Бүх ажилтнуудад блог нээж мэдээлэл солилцох боломж бүрдүүлэх
   3. Аймгуудын хурлын байгууллагуудын хаяг, утас, вэб сайтуудыг авч байнгын холбоо тогтоох ажлыг зохион               байгуулах
   4. Хурлын үйл ажиллагааны талаархи баримт материал бүрдүүлэх, фото зураг авах, видео бичлэг хийх ажлыг          хариуцаж, бэлдсэн материалыг тусгай цомог болгон архивлаж ажлын албаны үйл ажиллагааны он дарааллын        хуудас бүрдүүлэх.
   5. ИТХ-ын ажлын албаны бүтэц, бүрэлдэхүүний болон хурлын төлөөлөгчдийн мэдээллийн самбар, танилцуулга,        веб сайтын баяжилтыг хариуцан тухай бүрт нь шинэчлэх ажлыг хариуцаж ажиллах.
   6. Байгууллагын ажилтнуудын хувийн хэргийг холбогдох журмын дагуу бүрдүүлж жилд 2 удаа баяжилт хийлгэн        хадгалах
   7. Шаардлагатай үед орон нутгийн хурлын байгууллагын ажилд туслаж, мэдээлэл сүлжээний шинэчлэл хийх,            сүлжээний холболт, интернетийн хэрэглээ, бусад ажилд туслалцаа үзүүлэх
8. Хуралдаанд телевиз болон мэдээллийн бусад салбаруудыг оролцуулах үүргийг хариуцаж хурлын Тэргүүлэгчдээс гаргасан шийдвэрийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

 
Гадаад харилцаа хариуцсан хурлын ажилтан, бичиг хэрэг Б.Хишигцогт

1. Аймгийн ИТХ-ын даргын өдөр тутмын ажилд туслах
2. Албан бичиг хэргийг баримт бичгийн стандартын дагуу хөтлөх
3. Байгууллагын архивын ажлыг хариуцах
4. Аймгийн ИТХ-ын ээлжит болон ээлжит бус хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн хуралдааны дараа хэлэлцсэн асуудал, батлагдсан тогтоол шийдвэр, мэдээллийг цаг тутам бүрт нь түргэн шуурхай албажуулах ажлыг хариуцна.
5. Аймгийн ИТХ-ын даргыг өдөр тутмын болон цаг үеийн мэдээллээр / Аймгийн ЗДТГ, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, компаниуд гм / хангаж, аймгийн нийгэм эдийн засгийн талаархи баримт материал, статитстик тоо баримт, тодорхой асуудлаар гарсан шийдвэр зэргийг агентлагуудаас авч сар бүр нэгтгэн мэдээлж байна.
6. Байгууллагын ажлын цаг ашиглалтын бүртгэлийг хариуцан хөтөлж сар бүрийн эцэст цагийн балансыг нэгтгэн ИТХ-ын харийн бичгийн даргад өгч байх
7. ИТХ-ын бүх бичиг баримтыг жилийн эцэст нэгтгэн үдэж архивт өгөхөд бэлэн болгох
8. Хурлын даргын гадаад харилцаатай холбоотой асуудлаар санал боловсруулах, холбогдох албадуудтай харилцаж ажлын чиглэл гаргах, гадаадын зочид төлөөлөгчид ирсэн үед дипломат ёсны дагуу үйлчлэх.
9. ИТХ-ын төлөөлөгчид болон тэргүүлэгчдэд холбогдох мэдээлэл, хурлын зар зэргийг шуурхай хүргэх

  Төсөв, санхүү, хяналт шалгалт хариуцсан хурлын ажилтан О.Цагаан

1. Орон нутгийн өмчийн болон хурлын байгууллагын эзэмшилд байгаа эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтанд бүртгэлээр хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах
2. Тухайн орон нутаг дахь орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн, үзүүлж буй үйлчилгээний үнэ, тариф үндэслэлтэй эсэхийг хянаж саналаа оруулах
3. Аймгийн ИТХ-аас томилсон хөрөнгө санхүүгийн холбогдолтой ажлын хэсэгт оролцож санал дүгнэлт гаргахад голлох үүрэг гүйцэтгэх
4. Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдээс гаргасан өмч хөрөнгөтэй холбоотой тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж үр дүнг хагас бүтэн жилийн байдлаар тэргүүлэгчдийн хуралд оруулж танилцуулах
5. Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах, бэлтгэх журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих
6. ИТХ-аас өмч хөрөнгө, санхүүгийн холбогдолтой гаргаж буй тогтоол шийдвэрүүдийн биелэлтэнд хяналт тавьж гүйцэтгэлийг хангуулах
7. Нутаг дэвсгэртээ нийгэм эдийн засаг, санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, биелэлтэнд хяналт тавих
8. Албаны ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээний биелэлтэнд хяналт тавьж хэрэгжилтийг хангуулах , ажил хэргийн зөвөлгөө өгөх, сар улирал бүр үнэлгээ хийх


     Хурлын ажилтан, нягтлан бодогч Ч.Ариунзул

   1. ИТХ-ын төсвийг төлөвлөх, төсвийн саналыг хуулийн хугацаанд холбогдох газарт нь хүргүүлэх, батлагдсан            төсвийн зарцуулалтын хуваарийг гарган батлуулах
   2. Төсвийг зориулалтын дагуу зөв зохистой зарцуулж төсвийн холбогдолтой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг             чанд мөрдөн графикт тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж хүргүүлэх
   3. Төсөв тодотгох болон төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг тухай бүрд нь тооцож, хурлын дарга, нарийн        бичгийн дарга нартай зөвшилцөн шуурхай шийдэж байх
   4. Томилолтоор ажилласан ажилтны тоооцоог ажилласан тухай товч тайланг үндэслэн хийж, холбогдох журмын        дагуу тайланд тусгах
    5. Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн төсөв тооцоог хариуцаж ажиллах.

 

 

 

 

 

 

     Аж ахуйн нярав Ц.Нямжав

   1. Байгууллагын өмч хөрөнгө, эд зүйлсийн бүртгэлийг холбогдох дүрэм журмын дагуу бүртгэж, эд хөрөнгөийн            эзэмшилт, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
   2. Жил болон хагас жилийн тооллогыг хуулийн дагуу хийж тайланг холбогдох байгуулагуудад хугацаанд нь               хүргүүлэх
   3. Хуралдааны бэлтгэл хангах ажилд оролцож, хоол, цай, байрны асуудлыг зохицуулан төлөөлөгчдийн ая                  тухтай       байдлыг хангах ажлыг биечлэн зохион байгуулна.
   4. Хурлын тэргүүлэгчид, төлөөлөгчдөд хурлын материал болон бусад мэдээллүүдийг шуурхай хүргэх
   5. ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаан, ээлжит болон ээлжит бус хуралдааны үеэр үйлчилгээний асуудлыг                 хариуцах, цай бусад шаардлагатай зүйлсийг бэлдэх
   6. Ажилтнуудын албан өрөөнд шаардлагатай үйлчилгээнүүдийг хийх /цэвэр ус захиалах, цэцэгжүүлэх, эвдрэл          гэмтэл засуулах, гэрэлтүүлэг гм/

 

 


Жолооч Д.Даваадолгор

1. ИТХ-ын даргын албаны авто машиныг ажилд байнга бэлэн байлгах
2. Авто машины арчилгаа, эдэлгээ, эд анги, шатах тослох материалын бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагааг хангаж, цэвэр тохилог, ая тухтай байлгахыг хариуцах
3. Замын хуудсыг өдөр тутам, үнэн зөв хөтөлж, шатахууны тайланг сар бүр гаргаж ня-бо той тооцоо нийлж байх.
4. Авто машины засвар үйлчилгээг байнга хийж хагас жилд 1 удаа оношлуулан зайлшгүй шаардлага гарвал эд ангийг сольж санхүүтэй тооцоо хийх
5. Хөдөлмөрийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар, сул зогсож байгаа үедээ хурлын ажлын албаны цаг үеийн шаардлагатай ажлуудад идэвхитэй оролцох


2014-10-23 16:35

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

  • ӨНӨӨДӨР:
  • 50
  • НИЙТ:
  • 155 371
Сумдууд